Socialt arbejde med mennesker

Bøger om socialt arbejde med mennesker og supervision

Der er skrevet et væld af gode bøger om socialt arbejde med mennesker og supervision. Vi anbefaler her nogle af vores favoritter – og ja, vores egen Jakob Hassing har fundet vej til listen – men vi anbefaler også andre gode forfattere, der har skrevet om vores fag.

Jakob Hassing Pedersen (red.): Supervision i et organisatorisk perspektiv. Dansk Psykologisk Forlag

Udgivet i juli 2016. Bogen viser forskellige udsnit og aspekter ved en reflekteret supervisionspraksis, der bl.a. henter elementer fra beslægtede områder som proceskonsultation og gruppe- og organisationsudvikling. Supervision handler både om at handle metodebevidst og at tænke konteksten med! En antologi skrevet bl. a. af Susanne Ploug Sørensen, Vibe Strøier, Pia Laursen, Lone Willer Holm og Elvi Weinreich samt Jakob Hassing fra Supervisionshuset.

Dansk Psykologisk Forlag

Jakob Hassing Pedersen (red.): Perspektiver på supervision. Dansk Psykologisk Forlag

Bogen er en antologi om supervision. Udgangspunktet er, at supervision har vundet udbredelse i en række andre sammenhænge end i traditionelle psykoterapeutiske kontekster. Antologien samler nogle teoretiske, metodiske og praktiske perspektiver på supervision: De systemiske, narrative og eksistentielle tilgange præsenteres, og en række perspektiver på læring, kompetenceudvikling, organisatorisk kompleksitet og evaluering af supervision udfoldes og diskuteres.

Dansk Psykologisk Forlag

Leif Tøfting Kongsgaard og Morten Hulvej Rod (red.): Bedre begrundet praksis – Velfærdsudvikling efter evidensbølgen. Samfundslitteratur

Bogen præsenterer en række modeller, greb og metoder, der kan bruges, når fagprofessionelle, der arbejder med mennesker, skal skabe fornyelse og øget kvalitet i arbejdet. Fokus er på forbedringer i en lokalt forankret praksis, hvor faglige begrundelser og handlinger går hånd i hånd. Især fremhæves betydningen af faglig refleksion og sparring. Kapitlet om supervision er skrevet af Supervisionshusets Jakob Hassing Pedersen.

Samfundslitteratur

Leif Tøfting Kongsgaard: Multiteoretisk praksis i socialt arbejde. Samfundslitteratur

Med multiteoretisk forstås muligheden af at kunne skifte perspektiv på en problemstilling eller et tema, at bruge og kombinere teorier når behovet viser sig, og dermed at kunne skabe (ny) mening i tilgangen til og forståelsen af de problemstillinger, man møder i sin praksis. Sociale problemer indeholder typisk en stor grad af kompleksitet, hvilket betyder, at der sjældent er en facitliste. Når man arbejder multiteoretisk, bliver teorier ikke opfattet som landkort over virkeligheden, men som redskaber, der på forskellig vis – og i forskellige sammenhænge – kan være problemløsende i forhold til virkelige problemer. Forfatteren er udviklingschef i Væksthuset.

Samfundslitteratur

Peter De Jong & Insoo Kim Berg: Løsningsfokuserede samtaler. Hans Reitzels Forlag

En god, detaljeret og praktisk orienteret grundbog om at føre professionelle samtaler på løsningsfokuseret grundlag. Insoo Kim Berg grundlagde sammen med kollegaen og ægtefællen Steve De Shazer den løsningsfokuserede korttidsterapi. Her redegør hun sammen med Peter De Jong for principperne og teknikken bag den løsningsfokuserede samtale. Man kan godt tale om problemer uden at fokusere på dem, anfører de. I den professionelle samtale gælder det om at få ressourcer, muligheder og løsninger tydeligt frem som omdrejningspunkt og fokus.

Hans Reitzels Forlag

Michael White: Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag
Michael White: Narrativ teori. Gyldendal Akademisk
Michael White: Narrativ praksis. Gyldendal Akademisk

Disse bøger samler væsentlige dele af Michael White’s fornemme og kloge arv til alle, der vil lade sig inspirere narrativt. White udviklede gennem godt to årtier sit narrative perspektiv på menneskers problemer og udviklingsmuligheder. Disse bøger beskæftiger sig med eksternalisering, som var hans første og måske mest kendte narrative metode – men viser også, hvor sofistikeret et handlerepertoire, han skabte, med begreber og metoder som stilladsering, genforfattende samtaler, definerende ceremonier og unikke hændelser. Eksemplariske fremstillinger af, hvad narrativ praksis går ud på.

Hans Reitzels Forlag

Gyldendal

Karsten Borg Hansen: Den ligeværdige dialog. Dansk Psykologisk Forlag

Bogen er en af de bedste danske bøger om eksistentiel psykologi. Karsten Borg Hansen beskæftiger sig med forudsætningerne for, hvordan der kan arbejdes terapeutisk på et eksistens-fænomenologisk grundlag og sætter i denne sammenhæng fokus på en række vigtige eksistensfilosofiske temaer: Dialog og intersubjektivitet, bevidsthed og intentionalitet, tid, krop og spiritualitet. Et grundigt værk, der etablerer et meningsfuldt grundlag for, hvordan tilværelsens eksistentielle dimensioner kan bringes ind i professionelle samtaler.

Dansk Psykologisk Forlag

Allan Holmgren og Anette Holmgren (red.): Narrativ supervision og vejledning. Dispuks Forlag

Med et klart narrativt afsæt sætter bogen med en række kapitler fokus på supervision og vejledning i behandlingsarbejde og terapi, i pædagogiske og undervisningsmæssige sammenhænge, i forhold til ledergrupper og i forhold til kollegial vejledning. Forfatterne vil beskrive, hvordan mening, glæde og handlemuligheder i arbejdslivet via supervision kan genskabes.

Dispuks Forlag

Heino Rasmussen og Janne Østergaard Hagelqvist (red.): Mentalisering i organisationen. Hans Reitzels Forlag

Forfatterne trækker den mentaliseringsbaserede forståelse ind i en organisatorisk kontekst og viser, hvordan denne forståelse kan gøres meningsfuld på både gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Bogen illustrerer, at mentalisering ikke kun handler om det enkelte individ, men også om hvordan mentale tilstande kan forstås på et over-individuelt niveau – med betydning for de sociale og samarbejdsmæssige processer, som finder sted i den konkrete kontekst.

Hans Reitzels Forlag

Tom Andersen: Reflekterende processer. Dansk Psykologisk Forlag

Bogen handler egentlig ikke om supervision, men den norske psykiater Tom Andersen udfolder sine tanker om ”det reflekterende team” som en del af systemisk behandlingsmetode, der siden slutningen af 1980’erne har gjort sig markant gældende også inden for supervision. Bogen er en klassiker inden for systemisk tænkning og metode og er med sin konstruktivisme, relationelle tænkning og opmærksomhed på sprogets anvendelse inspireret af bl.a. Wittgenstein, Bateson, Maturana og Gergen.

Dansk Psykologisk Forlag