Hvad er supervision – sådan gør vi

Supervision på et højt professionelt niveau
Supervision

Udvikling og faglighed om samarbejde og trivsel
Udvikling

Supervision som realiserer fælles mål og værdier
Mål

Evaluering: Fokus på det, der virker
Evaluering

Supervision på højt professionelt niveau – hvordan opnås det?
Lige fra den første kontakt tilstræber vi klarhed i kommunikationen, så formelle aftaler samt rammer og spilleregler for supervisionsforløbet fremstår tydeligt og overskueligt for alle parter.

Det er vigtigt for alle parter, at I får den supervisor, der passer bedst til jeres område og specifikke udfordringer. Derfor arbejder vi grundigt med at finde det rette match.

Vores supervisorers erfaringsgrundlag spænder bredt over socialt arbejde, herunder børnefamilie-, unge- og beskæftigelsesområdet, samt udsatte voksne, handicap, socialpsykiatri og sundhed.

Flere af vore supervisorer har skrevet bøger og faglige artikler om supervision og organisationspsykologi.

Se en præsentation af vore supervisorer her.

Kvalificeret udvikling af faglighed, samarbejde og trivsel – hvad mener vi med det?
I supervisionen er der fokus på de konkrete oplevelser og udfordringer, som deltagerne står overfor i hverdagen. Når de går fra supervisionen skal de gerne være klogere, gladere og bedre til det praktiske arbejde.

Selv om supervisionen på denne måde har et helt igennem praktisk sigte, baserer vi supervisionen på et solidt og bredt fundament af teori og metode:

  • Vi arbejder med basis i systemiske, narrative og løsningsfokuserede tilgange.
    Endvidere inddrager vi mentaliseringsbaserede, kognitive og eksistentialistiske teorier og metoder.
  • Vi har rødder i en gruppe- og organisationspsykologisk forståelse. Det er fordi vi aldrig skal miste blikket for, at arbejdet foregår i en samarbejdsmæssig og organisatorisk kontekst.

Med dette som fagligt grundlag sætter vi fokus på, hvordan man bedst muligt kan håndtere de spørgsmål og udfordringer, der opstår i deltagernes arbejdsmæssige virkelighed.

Vil du vide mere om vore teorier og metoder? Klik her!

Supervision som realiserer fælles mål og værdier
Supervision er først og fremmest kendt for at fokusere på de spørgsmål og udfordringer, den enkelte medarbejder er optaget af her og nu. I Supervisionshuset har vi udvidet perspektivet, så supervision også udvikler det kollegiale fællesskab og organisationen som helhed. Fra et ledelsesmæssigt perspektiv skal man kunne se supervision som en vigtig aktivitet, som bidrager til at realisere generelle mål og værdier i organisationen.

Dette sikrer vi ved at formulere formålet med supervisionen sammen med både ledelsen og medarbejderne. På den måde bliver supervisionen en strategisk indsats, der binder faglighed og organisationsudvikling sammen.

For at udvikle og fastholde dette helhedsperspektiv, har vi formuleret en ramme for vores arbejde, hvor vi forholder os til supervision på tre niveauer:

1) Individuel læring i gruppen

  • Traditionel supervision, hvor man får hjælp, inspiration og ny energi til udfordrende arbejdsopgaver.
  • Generalisering på basis af de cases, der arbejdes med, så alle får inspiration og lærer noget.

2) Kollektiv læring i gruppen

  • Arbejdsfællesskabet. Hvad kan vi lære af det – og hvad skal vi være opmærksomme på, hvis lignende situationer opstår?
  • Vi udvikler teamet og det kollegiale læringsmiljø ved at reflektere over, hvordan dialogen i supervisionen bidrager til at skabe inspiration og fremdrift.

3) Organisatorisk læring

  • Supervision som strategi. Der sættes en ramme for supervisionen med udgangspunkt i organisationens mål og værdier.
  • Feedback. De generelle spørgsmål, udfordringer og dilemmaer, som identificeres i supervisionsforløbet bliver væsentlige input til organisationens generelle fokusområder og strategier.

Supervisionshusets Jakob Hassing har beskrevet dette indgående i hans seneste bog: ”Supervision i et organisatorisk Perspektiv”. Se mere om bogen her!

Evaluering – fokus på det der virker
Evaluering af supervision handler for os både om, hvordan deltagerne oplever den enkelte session, og hvordan de oplever supervisionsforløbet over tid.

Desuden er vi optaget af at undersøge, hvordan vores supervision konkret bidrager til udvikling af faglighed, samarbejde og trivsel også uden for supervisionsrummet – i hverdagen. Vi involverer ledere og medarbejdere i en fælles udforskning af, hvad der virker, og hvorfor? I evalueringsdialogen kigger vi både tilbage og frem, så vi kan uddrage vigtig læring, som kan kvalificere nye forløb og gøre en vigtig forskel for den enkelte medarbejder, i teamets fællesskab og i det organisatoriske liv.

I vores evalueringer sigter vi mod at skabe fælles læring på både individ-, gruppe-/team- og organisations-niveau.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om vores evalueringsmetode.