Supervisorer i Supervisionshuset

Find en supervisor der matcher dine behov

Vigtigst af alt er, at vi leverer supervision af høj kvalitet. Derfor stiller vi store krav til supervisorernes kvalifikationer. Alle vores supervisorer har en uddannelse som psykolog eller tilsvarende, suppleret med efteruddannelse og mange års erfaring som supervisor. 

Samtidig skal man have praktisk erfaring med de fagområder, man superviserer indenfor, f.eks. børn, unge handicap, misbrug, psykiatri eller beskæftigelsesområdet.

Desuden skal man kunne lede og udvikle en gruppes kommunikation, samarbejde og læringsmiljø gennem proceskonsultation og have indgående indsigt i den organisatoriske og samfundsmæssige ramme, hvori det sociale arbejde udspiller sig. 

I Supervisionshuset er supervisorfagligheden et fælles referencepunkt, og vi udvikler vores faglighed løbende. 

Vi dokumenterer vores indsatser, og gør dette offentligt tilgængeligt ved at skrive bøger og artikler om området.

Supervisor Idun Brødsgaard Schmidt

Idun Brødsgaard Schmidt, socialpædagog og cand.pæd.psych.aut.
Idun superviserer medarbejdere og ledere indenfor arbejdsmarkedsområdet, det specialiserede voksenområde og børnefamilieområdet. Idun varetager autorisationsforløb for psykologer og løser undervisnings- og konsulentopgaver med fokus på kompetenceudvikling og mediation.

Idun er efteruddannet indenfor ledelse, supervision, konsultation og terapi på systemisk, løsningsfokuseret og narrativ grundlag. Idun har 30 års praksiserfaring og har arbejdet som misbrugsbehandler i Kirkens Korshær, familieterapeut i kommunalt regi, psykolog på en onkologisk afdeling, intern konsulent i Dansk Røde Kors, supervisor i Center for supervision og senest faglig leder ved et børne- familiecenter i Grønland.

Idun er særligt optaget af hvordan ledere og medarbejdere kan udvikle en aktørposition i deres arbejdsliv.

Kontakt Idun her

Jakob Hassing, cand.psych.aut.
Jakob superviserer leder- og medarbejdergrupper inden for især det specialiserede voksenområde. Derudover arbejder han med konsulent- og undervisningsopgaver, typisk i feltet mellem faglig og organisatorisk udvikling. Jakob er godkendt supervisor på diplomuddannelsen i familieterapi og superviserer inden for børnefamilieområdet på systemisk, løsningsfokuseret og narrativt grundlag.

Jakob arbejdede som organisationspsykolog i forskellige sammenhænge, inden han i 2001 kom til Center for Supervision i Københavns Kommune, hvor han gennem en årrække arbejdede med supervision og andre udviklingsopgaver for ledere og medarbejdere. Han har redigeret og skrevet bøger og faglige artikler om supervision og organisationspsykologi, er hovedunderviser på Supervisionshusets supervisor-uddannelse og ansvarlig for udvikling og formidling af koncepter og viden. Udover socialkonstruktionistisk metode og teori har Jakob en særlig interesse for den eksistentiel-fænomenologiske tilgang med fokus på mennesker, grupper og organisationer.

Kontakt Jakob her

Supervisor og udviklingsdirektør Jakob Hassing Pedersen
Supervisor Claus Dahl

Claus Dahl, cand.psych.aut.
Claus har specialiseret sig i at motivere og udvikle leder- og medarbejdergrupper med afsæt i organisationspsykologisk teori og metode. Han har 22 års erfaring som konsulent med fokus på kommunikation, samarbejde og kompetenceudvikling. Claus er desuden en erfaren supervisor i sociale virksomheder, som behandlingsinstitutioner og virksomheder med fokus på beskæftigelsesfaglighed og lærings-/feedbackkultur indenfor arbejdsmarkedsområdet.

Claus arbejder med et stort og smittende engagement. Han har en særlig styrke i at skabe udvikling og fremdrift baseret på kreative og dynamiske læreprocesser.

Kontakt Claus her

Louise Højvang Westergaard, cand.psych.aut.

Louise har mange års praksiserfaring indenfor børnefamilieområdet med kompetencer fra PPR samt det familieterapeutiske område, hvor hun er specialiseret i undervisning, gruppeledelse, konsultation og supervision.

Louise sætter pris på at bidrage til en åben atmosfære i gruppen, hvor der kan blive rum til at udfolde metaperspektiver på de udfordringer vi kan møde i vores arbejdsliv. Hun kan inddrage mange teoretiske og metodiske snit og har efteruddannelser i systemisk-narrativ metode, kognitive tilgange til forandring samt neuroaffektivt- og mentaliseringsbaseret forståelse af menneskets trivsel.

Louise superviserer medarbejdere indenfor beskæftigelsesområdet, arbejdspladser med psykiatriske opgaver og på børne-familieområdet. Louise varetager desuden autorisationsforløb for psykologer, og har en supervisoruddannelse med narrativt, systemisk og eksistentielt afsæt.

Kontakt her

Supervisor Louise Højvang Westergaard
Supervisor Louise Sehested Kvist

Louise Sehested Kvist, cand.psych.aut., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi for voksne

Louise superviserer medarbejdere indenfor beskæftigelsesområdet, det specialiserede voksenområde og børne-familieområdet. Louise varetager desuden autorisationsforløb og supervision med henblik på opnåelse af specialistgodkendelse for psykologer.

Louise har en bred praksiserfaring som supervisor og psykolog på børne-familieområdet, i socialpsykiatrisk regi, indenfor det kriminalitetsforebyggende arbejde blandt unge og voksne, samt erfaring som underviser, konsulent og supervisor i Københavns kommune.

Louise er efteruddannet indenfor supervision, konsultation og terapi på systemisk og narrativt grundlag og i mentaliserings baserede tilgange til psykologisk arbejde fra institut for mentalisering i Oslo.

Louise er tovholder i Supervisionshusets afdeling i Fredericia.

Kontakt Louise her

Berit Møller, socialrådgiver og cand.pæd.psych.
Berit har de sidste 20 år arbejdet som supervisor inden for det sociale område samt løbende undervist inden for kommunikation, ledelse, socialpsykiatri, og udsatte børn og unge. Berit har omfattende efteruddannelse inden for supervision og psykoterapi, bl.a. fra DISPUK, Kempler Instituttet og Psykoterapeutisk Institut.

Metodisk arbejder hun systemisk og narrativt med en anerkendende, ideudviklende og respektfuld tilgang. Hun har et trænet blik for såvel lærings- som udviklingsaspektet, og på de implicerede parters samspil og indbyrdes relationer.

Kontakt her

Supervisor Berit Møller
Supervisor Pia Frahm

Pia Frahm, cand.psych.aut.
Pia har arbejdet med supervision og konsulentarbejde de seneste 18 år. Hendes omfattende erfaring har hun bl.a. fra misbrugs- og revalideringsområdet i Århus Amt, Københavns Kommunes Center for Supervision, Psykiatrifonden og som ledelses- og udviklingskonsulent i private konsulenthuse.

Pia superviserer ledere og medarbejdere både individuelt og i grupper. Pia har særlig erfaring med specialinstitutioner og specialskoler, arbejdsmarkedsområdet, bo- og væresteder indenfor socialpsykiatrien samt hjemløseområdet.

Med en bred baggrund inden for socialt arbejde, kombineret med en gruppe- og organisationspsykologisk tilgang kan Pia lede supervisionsgrupper ud fra det helhedssyn og den indlevelse der kommer af at have været i feltet i mange år. Hendes teoretiske ståsted trækker på mange forskellige retninger og hun har en pragmatisk tilgang, hvor supervisionen tilpasses den enkelte gruppe.

Pia arbejder desuden med leder- og teamudvikling, samt som underviser og proceskonsulent inden for kommunikation, samarbejde og stresshåndtering.

Kontakt her

Lise Winther, cand.psych.aut, specialist i børnepsykologi og specialist og supervisor i psykoterapi.

Lise har mere end 20 års erfaring, som psykolog indenfor børn, unge og familieområdet og har superviseret andre faggrupper i almene, sociale, special- pædagogiske og psykiatriske problemstillinger. Lise er godkendt supervisor og har erfaring med at supervisere psykologer.

Hun har specialiseret erfaring med ’tidlig indsats’ området, dvs. gravide og forældre til børn fra 0-3 år. Endvidere mangeårige erfaringer med psykoterapi med børn og unge. Lise har 10 års erfaring som psykolog og supervisor på miljøterapeutisk behandlingsinstitution med børn og unge, som er beskrevet med komplekse diagnosebilleder, herunder kontaktvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, angsttilstande og sindslidelser.

Udover at arbejde i Supervisionshuset er Lise selvstændig psykolog i egen praksis i Københavnsområdet.

Lise trækker på såvel nyere udviklingspsykologi som systemisk og psykodynamisk teori.

Kontakt her

Supervisor Lise Winther
Supervisor Nina Cederberg

Nina Cederberg, cand.psych.aut., specialist i psykoterapi.

Nina har gennem sin faglige løbebane haft en særlig interesse for at facilitere faglig refleksion og læring gennem supervision.Med en solid erfaring inden for både psykiatri og socialpsykiatri samt som intern organisationspsykolog er Nina vant til at supervisere og undervise tværfagligt – på mange niveauer i organisationen. Dette har givet hende blik for organisationens betydning for udvikling af faglighed.

Nina har derudover som ekstern supervisor erfaring fra kommunalt regi inden for voksen- og beskæftigelsesområdet samt på området for misbrug og dobbelt-diagnoser.

Kontakt her

Anne Karin Smidt, cand.pæd.psych.aut.
Anne Karin Smidts arbejde med supervision er forankret i organisationspsykologiske og gruppeanalytiske forståelsesrammer. Hun benytter både systemiske, narrative og psykodynamiske tilgange i en kreativ og varieret anvendelse af metoder. Hun arbejder konkret og pragmatisk og sørger for at få perspektiveret supervisionens temaer gennem en grundig dialog. I et forløb lægger Anne Karin vægt på, at der aftales fokusområder for træning, selviagttagelse eller konkrete handlinger mellem supervisionsgangene.

Anne Karin er psykoterapeutisk uddannet ved Institut For Gruppeanalyse og har stor erfaring med konflikthåndtering. Udover at løse opgaver i Supervisionshuset arbejder hun som selvstændig erhvervspsykolog især med udvikling af ledergrupper, kollegial supervision og konstruktiv feedback inden for pædagogisk ledelse. Desuden arbejder hun med Styrket Borgerkontakt.
Kontakt her

Supervisor Anne Karin Smidt
Supervisor Morten Kragh

Morten Kragh, cand.psych.aut. 

Gennem de 14 år Morten har arbejdet som psykolog, har han oparbejdet stor erfaring indenfor det kliniske og arbejdspsykologiske område. Han er således vant til at forholde sig til et bredt udsnit af problemområder.

Særligt har Morten specialiseret sig indenfor børne- og familieområdet, bl.a. via sit arbejde i Københavns Kommunes Socialforvaltning, Dialog mod Vold/ Askov Fonden og i Center for Seksuelt misbrugte.

Som supervisor skaber Mortens nærværende tilgang et stærkt engagement, både når arbejdet foregår i grupper og individuelt.

Kontakt her

Tina Juhl, cand.psych.aut. Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi for voksne 

Tina har mange års erfaring med supervision og undervisning inden for børnefamilieområdet, sundhedssektoren og det socialfaglige område. Derudover har Tina en solid praksiserfaring med familieterapeutisk arbejde, undersøgelser, den tværfaglige indsats på småbørnsområdet, kriseintervention og ledelse. Tina varetager desuden autorisationsforløb og supervision med henblik på opnåelse af specialistgodkendelse for psykologer.

Tina lægger vægt på tydelige rammer og tryghed, når hun samarbejder med grupper om at skabe nye refleksioner og perspektiver. Hun sætter pris på åben og ærlig feedback for at sikre, at supervisionen bliver brugbar ude i praksis.

Tina er efteruddannet inden for supervision, konsultation og terapi på et systemisk og narrativt grundlag. Derudover trækker hun på en systemisk og mentaliseringsbaseret uddannelse fra Marlborough Family Service i London. Tina er tilknyttet vores afdeling i Fredericia.

Kontakt her

Supervisor Karin Skov Larsen

Karin Skov Larsen, socialrådgiver og master i læring og kompetenceudvikling

Karin har i 10 år superviseret sagsbehandlere, skolesocialrådgivere, kontaktpersoner og andre professionelle indenfor arbejdet med udsatte børn og unge. Både individuelle- og teamforløb. Hun har en efteruddannelse som systemisk og narrativ proceskonsulent.

Karins faglige profil er tilegnet gennem 30 års erfaring som myndighedssagsbehandler, familieplejekonsulent, kontaktperson, familiebehandler, underviser af sagsbehandlere i ICS metoden, børnesamtaler, systematisk sagsbehandling mv., koordinator og overvåger i samværssager. Et særligt tema i supervision, der har slået an hos Karin er sagsbehandlernes kompleksitetshåndtering, samt udvikling af samarbejdsformer i forholdet til andre professionelle og borgere.

Kontakt her

Thomas Rée, cand.psych.aut. Specialist og supervisor i organisationspsykologi

Thomas arbejder som supervisor med udgangspunkt i en organisationspsykologisk forståelsesramme. Han holder fokus på, hvordan den enkeltes praksis indgår i et større netværk af relationer og interesser, og hvordan mening skabes og tabes i organisationer.

Thomas trækker pragmatisk og situationsbestemt på teori og metode fra den styrkebaserede, systemiske, narrative og kognitive tilgang. Udover sin tilknytning til Supervisionshuset arbejder Thomas som selvstændig konsulent med udvikling af ledere og teams og med konfliktløsning.

Kontakt her

Supervisor Thomas Ree

Katrine Gravesen, cand.psych.aut. Specialist i psykoterapi

Katrine har arbejdet som psykolog i 22 år, primært indenfor voksenpsykiatrien, hvor hun har lang erfaring med supervision af psykologer og tværfagligt personale.

Igennem de sidste 11 år har hun drevet selvstændig psykolog-praksis bla. med supervisionsopgaver i socialpsykiatrien. Katrine har bred erfaring indenfor områder som ”den motiverende samtale” og ”den svære samtale”. Det er essentielt for Katrine at skabe et refleksivt og uhøjtideligt rum – gerne med humor som drivkraft – hvor ideer og muligheder trygt kan undersøges og afprøves.

Katrine er efteruddannet inden for en eksistentiel-fænomenologisk forståelsesramme samt mindfulness.

Kontakt her

Anne Aistrup, cand.pæd.pæd.psych

Anne superviserer leder- og medarbejdergrupper både individuelt og i grupper, og har særligt erfaring inden for børn- og familieområdet, misbrug og det specialiserede voksenområde.

Anne har bred erfaring inden for det organisationspsykologiske felt på ledelses-, gruppe- og individniveau både som konsulent, procesleder, coach og supervisor. Hun har i en årrække været ansat i Københavns Kommune som supervisor og organisationskonsulent, og har desuden viden om og erfaring med stresshåndtering. Derudover har Anne erfaring fra misbrugsområdet, hvor hun bl.a. har oplært og trænet gruppeledere.

Som supervisor er Anne vant til at inspirere og involvere, og hun har en klar og tydelig kommunikationsstil. Hun har stærke samtaletekniske kompetencer og et skarpt blik for organisatorisk kompleksitet.

Anne er efteruddannet inden for supervision, forandrings- og projektledelse, mentalisering samt terapi på et systemisk og narrativt grundlag.

Kontakt her